Algemene Voorwaarden Inkoopnet.nl

geldend vanaf 18 oktober 2008


Artikel 1. Begrippen
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder

de Website: de website met domeinnaam www.Inkoopnet.nl, bekend bij de Kamer van Koophandel voor Gooi-, Eem- en Flevoland onder nr. 32093729;
Publicatie: een op de Website geplaatste aangekondigde zakelijke inkooppublicatie c.q. inkoopbehoefte c.q. offerteaanvraag;
Publicerende onderneming: de rechtspersoon of natuurlijk persoon die een Publicatie plaatst op de Website;
Gebruiker: degene die, anders dan als Publicerende onderneming, gebruik maakt van de Website;
Overeenkomst: enige overeenkomst tussen Publicerende onderneming en Gebruiker die voortvloeit uit het gebruik van de Website;
Persoonsgegevens: de door Publicerende onderneming of Gebruiker verstrekte gegevens die tot zijn of haar persoon herleidbaar zijn, waaronder maar niet uitsluitend naam/adres/woonplaats gegevens, e-mailadres en bankrekeningnummer.

Artikel 2. Toepasselijkheid
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de relatie tussen Publicerende ondernemingen respectievelijk Gebruikers enerzijds en Inkoopnet anderzijds. Deze algemene voorwaarden zijn uitdrukkelijk niet van toepassing op de relatie tussen Publicerende ondernemingen en Gebruikers onderling. Derden, zoals auteursrecht-hebbenden, kunnen aan deze algemene voorwaarden geen rechten ontlenen.
2.2 De toepasselijkheid van enige andere algemene voorwaarden dan de onderhavige is te allen tijde en op voorhand uitgesloten.

Artikel 3. Zakelijk gebruik
3.1 Aangezien het voor Publicerende ondernemingen en Gebruikers van de Website van belang is dat er zakelijke contacten tot stand komen is het gebruik van Inkoopnet beperkt tot natuurlijke en rechtspersonen die handel en nering drijven.
3.2 Inkoopnet.nl is gerechtigd een Publicatie toch op te nemen als afkomstig van een zakelijk Publicerende onderneming, indien zij gegronde aanleiding heeft te vermoeden dat de aanbieder de goederen of diensten bedrijfsmatig aanbiedt.
3.3 Inkoopnet.nl is gerechtigd Publicaties te verwijderen indien ter zake naar haar oordeel geen zakelijk karakter hebben of in strijd zijn met deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 4. Publicatie van een inkoopbehoefte
4.1 Door het plaatsen van een Publicatie op de Website komt een Overeenkomst tot stand tussen de Publicerende onderneming en Inkoopnet.nl. Daarbij gelden deze algemene voorwaarden zoals weergegeven op de Website.
4.2 Door het aanbieden van een Publicatie geeft de Publicerende onderneming Inkoopnet.nl toestemming de in de Publicatie vervatte informatie, inclusief eventueel fotomateriaal en/of hyperlinks te (doen) plaatsen op de Website.
4.3 Inkoopnet.nl spant zich naar redelijkheid in te bewerkstelligen dat de Publicerende onderneming reacties op zijn Publicatie krijgt. Zij doet dit uitsluitend door het beschikbaar stellen en zoveel mogelijk toegankelijk houden van de Website alsmede o.a. door het aanbrengen van een rubricering en het attractief houden en onder de aandacht brengen van de Website als geheel. Inkoopnet.nl is ontegenzeglijk geen partij bij enige overeenkomst.

Artikel 5. Inhoud van de Publicatie
5.1 De Publicerende onderneming zorgt er voor dat de omschrijving en specificatie van het gevraagde product of de gevraagde dienst immer juist, volledig en compleet is.
5.2 De informatie die door de Publicerende onderneming in een Publicatie of in daarop volgend contact wordt verstrekt, dient rechtstreeks verband te houden met het gevraagde product of dienst. De Publicatie mag niet worden gebruikt als algemeen communicatiemiddel en mag niet dienen om diensten en/of producten van een Publicerende onderneming in het algemeen aan te prijzen.
5.3 Een Publicatie mag uitsluitend worden geplaatst in 1 rubriek van de Website. De Publicerende onderneming dient daarbij gebruik te maken van de rubrieken waarin de desbetreffende gevraagde product of dienst naar hun aard en soort behoren of het meest behoren. Producten of diensten die naar hun aard niet te kwalificeren zijn naar een hoofdcategorie worden in de hoofdcategorie Overig geplaatst.
5.4 Inkoopnet.nl behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen Publicaties voortijdig te verwijderen, de teksten van Publicaties in te korten of te wijzigen en/of aangebrachte hyperlinks of fotomateriaal te verwijderen. Inkoopnet.nl zal hiertoe in ieder geval, doch niet uitsluitend, overgaan in geval is gehandeld in strijd met deze algemene voorwaarden of met de in 5.5 bedoelde regels. De Publicerende onderneming zal in geen van de in dit artikel bedoelde gevallen recht hebben op restitutie of enige vorm van schadevergoeding.
5.5 De Publicerende onderneming is verplicht er direct zorg voor te dragen dat de Publicatie wordt verwijderd of aangepast zodra een daarin gevraagd product of dienst  que specificatie moet worden gewijzigd, niet langer benodigd is danwel de inkoopbehoefte vervuld is.
5.6 De Publicerende onderneming bepaalt zelf welke bedrijfs- en/of commerciele gegevens binnen een publicatie geplaatst worden. Het plaatsen van deze gegevens in de tekst van een publicatie is volstrekt en uitsluitend op risico van de Publicerende onderneming. Inkoopnet.nl wijst derhalve elke aansprakelijk vooraf van de hand vanwege een mogelijke inbreuk op iemands privacy en/of belangen op grond van de tekst in de Publicatie.

Artikel 6. Vrijwaring
6.1 De Publicerende onderneming zorgt er voor dat de Publicatie en/of de in de Publicatie gevraagde producten en/of diensten geen inbreuk maken op rechten van derden, waaronder, maar niet uitsluitend, rechten van intellectuele eigendom, en dat deze geen wet- en/of regelgeving schenden, niet aanstootgevend, onzedelijk, beledigend of smadelijk, incorrect of misleidend zijn.
6.2 Met het akkoord gaan met deze algemene voorwaarden vrijwaart een Publicerende onderneming Inkoopnet.nl tegen alle aanspraken en aanspraken in rechte van derden die gebaseerd zijn op vermeende schendingen van rechten van derden. De Publicerende onderneming is aansprakelijk voor alle kosten van verweer die ter zake door Inkoopnet.nl moeten worden gemaakt.

Artikel 7. Beperking van aansprakelijkheid
7.1 Inkoopnet.nl is niet aansprakelijk voor schade die direct of indirect voortvloeit uit het gebruik dat Publicerende ondernemingen of Gebruikers van de Website maken. Inkoopnet.nl is niet aansprakelijk voor gedragingen van Publicerende ondernemingen of Gebruikers, voor de inhoud van Publicaties of voor de producten en diensten die worden aangeboden.
7.2 De informatie die door Inkoopnet.nl zelf op de Website is geplaatst is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Niettemin is Inkoopnet.nl niet aansprakelijk voor daarin opgetreden onjuistheden of onvolledigheden.
7.3 Iedere aansprakelijkheid voor indirecte schade van Publicerende ondernemingen of Gebruikers, waaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en schade door verlies van gegevens, is te allen tijde uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 8. Vraag en antwoord
8.1 Publicerende ondernemingen en Gebruikers hebben de mogelijkheid om vragen te stellen, opmerkingen te sturen en/of suggesties te doen via de knop Contact op de Website. Inkoopnet.nl beantwoordt de gestelde vragen naar vermogen en naar beste kunnen. Eventuele adviezen van medewerkers van Inkoopnet.nl worden echter opgevolgd op eigen risico. Inkoopnet.nl is niet aansprakelijk voor eventuele schade die ontstaat als gevolg van door Inkoopnet.nl verstrekte adviezen.

Artikel 9. Gebruik van persoonsgegevens
9.1 Publicerende ondernemingen en in voorkomend geval Gebruikers dienen bij registratie gegevens te verstrekken, zoals persoons- en bedrijfsgegevens. Deze gegevens dienen deze volledig, juist en actueel te zijn. Gebruikers en Publicerende ondernemingen garanderen wettelijk bevoegd te zijn om op enige wijze gebruik te maken van de Website.
9.2 De gegevens die ter beschikking komen van Inkoopnet.nl worden niet aan derden verstrekt, behalve dan met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de Publicerende ondernemingen en Gebruikers, tenzij Inkoopnet.nl daartoe juridisch door enige gezagdragende entiteit wordt gedwongen. In overeenstemming met de Wet bescherming Persoonsgegevens is de verwerking door Inkoopnet.nl aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens te Den Haag onder meldingsnummer m1373895.
9.3 Het is Gebruikers en Publicerende ondernemingen alleen toegestaan gebruik te maken van via de Website verkregen
persoons-, bedrijfs- en commerciele gegevens met het oog op het sluiten van een mogelijke overeenkomst. Gebruik voor enig ander doel is nadrukkelijk verboden, waaronder, maar niet uitsluitend, het verzenden van (ongevraagde) e-mail(s) waarvan de inhoud niet direct betrekking heeft op de inhoud van de Publicatie, ongeacht of het boodschappen betreft van commerciele aard en voorts het verzamelen van e-mailadressen van Gebruikers en/of Publicerende ondernemingen.

Artikel 10. Beveiliging
10.1 Inkoopnet.nl is niet aansprakelijk voor verlies van gegevens, schade aan bestanden, onrechtmatig verkregen toegang tot computers of bestanden, via Publicaties verspreide virussen of andere onrechtmatige programma's of bestanden, of enig ander gevolg van het gebruik dat van de Website wordt gemaakt.
10.2 Een Publicerende onderneming wordt geacht zich bewust te zijn dat geen enkele informatie op het Internet, noch een computer die met Internet verbonden is, volledig veilig is. Inkoopnet.nl betracht uiterste zorgvuldigheid om zowel de website als de webserver optimaal te beveiligen naar de stand van de techniek, maar kan nimmer volledig garant staan voor de absolute veiligheid van de persoonlijke en/of bedrijfsgegevens.

Artikel 11. Deeplinken naar de Website
11.1 Inkoopnet.nl staat Publicerende ondernemingen in beginsel toe op andere websites (deep)links aan te brengen naar de Website, zolang deze (deep)links een correct, actueel en volledig zoekresultaat op de Website opleveren. Inkoopnet.nl is gerechtigd de toestemming op ieder moment, naar eigen bevinden en zonder opgave van redenen in te trekken door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de Publicerende onderneming. De Publicerende onderneming dient dan binnen 1 week na ontvangst van de kennisgeving de (deep)links naar de Website te verwijderen en verwijderd te houden.

Artikel 12. Geregistreerd Publicerende onderneming en Gebruiker
12.1 Publicerende ondernemingen en Gebruikers hebben de mogelijkheid zich op de Website te registreren, waarna zij dan inkoopbehoeften kunnen aankondigen respectievelijk op kunnen reageren. Na de registratie ontvangt de Publicerende onderneming of Gebruiker een eigen gebruikersnaam en wachtwoord om op de Website te kunnen inloggen om vervolgens te kunnen publiceren of te kunnen reageren op een inkooppublicatie.

Artikel 13. Uitsluiting
13.1 Inkoopnet.nl behoudt zich het recht voor om Publicerende ondernemingen en Gebruikers uit te sluiten van elk gebruik van de Website indien op enigerlei wijze in strijd wordt gehandeld met de wet, de openbare orde, de goede zeden en/of de deze algemene voorwaarden.
13.2 Bedoelde uitsluiting geschiedt onverminderd het recht van Inkoopnet.nl om rechtsmaatregelen te nemen en/of schadevergoeding te vorderen.

Artikel 14. Intellectuele eigendomsrechten
14.1 Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Website, waaronder begrepen de teksten, afbeeldingen, vormgeving, foto's, beeld- en/of geluidsmateriaal, formats, software, merken en domeinnamen, berusten bij Inkoopnet.nl respectievelijk haar licentiegevers. Het voorgaande is niet van toepassing op de inhoud van geplaatste Publicaties.
14.2 Het is Gebruikers en Publicerende ondernemingen verboden om de Website of enig gedeelte daarvan te verveelvoudigen danwel ter beschikking te stellen zonder uitdrukkelijke instemming van Inkoopnet.nl, met uitzondering van de op grond van de in artikel 11 toegestane deeplinks.

Artikel 15. Duur van de Publicatie
15.1 Het plaatsen van een Publicatie en het ontvangen van reacties/offertes op de Publicatie is gratis.
15.2 De Publicatie wordt maximaal voor de duur van 90 dagen geplaatst op Inkoopnet.nl. 

Artikel 16. Algemene bepalingen
16.1 Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
16.2 Nietigheid van enige bepaling van deze algemene voorwaarden zal niet van invloed zijn op de verbindendheid van de overige bepalingen.
16.3 Alle uit deze Overeenkomst voortvloeiende geschillen die niet in goed onderling overleg tot een oplossing kunnen worden gebracht zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Utrecht.
16.4 Deze algemene voorwaarden kunnen eenzijdig door Inkoopnet.nl worden gewijzigd. De gewijzigde algemene voorwaarden zijn direct beschikbaar op de Website. Gewijzigde algemene voorwaarden zijn direct na plaatsing op de Website van kracht.