Hieronder ziet u het voorbeeld van een overeenkomst geldlening.
Download overeenkomst geldlening
 
Overeenkomst van geldlening
 
 
  Partijen
 
  [naam],
  wonende te [adres]
  [geb.datum/plaats],
  hierna te noemen geldgever,
 
  en
 
  [naam],
  wonende te [adres]
  [geb.datum/plaats],
  hierna te noemen geldnemer 1,
 
  [naam],
  wonende te [adres]
  [geb.datum/plaats],
  hierna te noemen geldnemer 2,
 
Overwegende dat [ toevoegen ontstaan ]
 
verklaren als in de navolgende artikelen te zijn overeengekomen:
 
 
Artikel 1.    Hoofdsom
 
1. De geldgever verstrekt aan de geldnemers per [datum] ter leen een bedrag van € ……….. (zegge ……….), hierna te noemen "hoofdsom", welk bedrag de geldnemers op giro/bankrekening [nummer] ter leen te hebben ontvangen van de geldgever, en mitsdien, aan de geldgever verschuldigd is.
2. De geldnemers verklaren zich hoofdelijk verbonden voor de terugbetaling van de hoofdsom en renten.
 
 
Artikel 2.    Rente
 
1. Over de hierboven schuldig erkende hoofdsom is een rente per maand van Euro …………(zegge ………….Euro) (of .. % per maand) achteraf verschuldigd per datum als bedoeld in artikel 1 lid 1.
2. Deze rentevergoeding blijft vanaf de datum als bedoeld in artikel 1 lid 1 van kracht tot [datum].
3. De rentevergoeding na [datum] en de jaren daarop volgend is ….% (zegge ….. procent) per jaar over het saldo van de uitstaande hoofdsom (hoofdsom als bedoeld in artikel 1 lid 1 minus alle reeds gedane aflossingen).
 
 
Artikel 3.    Wijze van aflossing
 
1. Aflossing van het saldo van de uitstaande hoofdsom geschiedt op basis van maandelijkse aflossingen van achtereenvolgende betalingen van minimaal € ………….. (zegge ……………Euro en nul centen). Dit bedrag is voor het eerst verschuldigd één maand na de datum als bedoeld in artikel 1 lid 1.
2. Voldoening van de rente welke wordt berekend over het saldo van de uitstaande hoofdsom, geschiedt op basis van achtereenvolgende maandbetalingen, voor het eerst verschuldigd één maand na de datum als bedoeld in artikel 1 en vervolgens aan het einde van elke volgende maand.
 
 
Artikel 4.    Looptijd, opeisbaarheid en aflosbaarheid
 
1. De lening is aangegaan voor een periode van [aantal jaren / maanden] en eindigt derhalve op [datum].
2. De lening is van de zijde van de geldgever te allen tijde opeisbaar na schriftelijke waarschuwing en/of ingebrekestelling.
3. De lening is van de zijde van de geldnemer immer en zonder kosten [of met kosten ad ….] direct aflosbaar.
 
 
Artikel 5.    Terugbetaling
 
1. De geldnemer zal alle bedragen, die terzake van deze overeenkomst van geldlening verschuldigd zijn, zonder enige aftrek, compensatie of kosten voor de geldgever, voldoen in ten tijde van de betaling algemeen gangbaar wettig Nederlands betaalmiddel op een door geldgever opgegeven bank- of gironummer of in contanten.
2. De betalingen zullen gerekend worden allereerst te zijn geschied ter voldoening van de renten en daarna van het saldo van de uitstaande hoofdsom.
3. De betalingen dienen op zodanige wijze te hebben plaatsgevonden, dat de geldgever op de vervaldata de beschikking heeft over de bedragen. Indien de vervaldatum niet op een werkdag valt, dan wordt de vervaldatum geacht de eerstvolgende werkdag te zijn.
4. De geldnemer is in geval van te late betaling van enig door hem krachtens deze overeenkomst van geldlening verschuldigd bedrag geen boeterente verschuldigd.
 
 
Artikel 6.    Toepasselijk recht
 
1. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
2. Een geschil is een geschil indien één van de partijen dit schriftelijk stelt.
3. Met betrekking tot onderwerpen waarvan deze overeenkomst niet voorziet, gelden de gewone rechtsregelen.
4. Geschillen zullen eerst getracht worden in goed overleg in den minne te schikken.
5. Indien goed overleg geen resultaat geeft, zal het geschil worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te [plaatsnaam], behoudens voorzover dwingende competentieregels aan deze keuze in de weg zouden staan.
 
 
Aldus overeengekomen en in tweevoud opgemaakt en ondertekend te [ plaatsnaam ] en [datum]
 
 
 
[ geldgever ] [ geldnemer1 ]
 
 
[ getuige(n) ] [ geldnemer2 ]